Linux How to..

Linux How to ,Share Knowledge


TAG : เราสามารถใช้คำสั่ง crontab เพื่อสั่งงานให้ server ทำงานตามวันเวลาที่เราต้องการได้ดังนี้

คำสั่งที่สั่งรัน crontab ดังนี้
crontab -l???? ==> ทำเพื่อ list ดูว่าตอนนี้เรามี crontab อะไรบ้าง
crontab -e?? ==> เพื่อเข้าไปเพิ่มลบ crontab
0?5 * * * ntpdate time1.nimt.or.th

อธิบาย:
0 คือ นาทีที่ 0 ซึ่งค่าเป็นไปได้คือ (0-59)
5 คือ ตีห้า ซึ่งค่าเป็นไปได้คือ (0-23)
* คือ ทุกวัน ซึ่งค่าเป็นไปได้คือ (1-31)
* คือ ทุกเดือน ซึ่งค่าเป็นไปได้คือ (1-12)
* คือ ทุกวันของสัปดาห์ ซึ่งค่าเป็นไปได้คือ (0-6)

ความหมายของ crontab ที่เราเพิ่มเข้าไปคือ การ รัน ntpdate เพื่อ update วันเวลาให้ตรงตาม ntp server มาตรฐาน เพื่อให้ log บน Server มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของวันเวลา

แล้ว save

:wq!

# crontab -l (แอลเล็ก)
เป็นการขอดูว่าเราสั่งงานอะไรไว้บ้าง


  1. blog.up2box.com » Blog Archive » เนื้อหาตามหัวข้อต่างๆ Said,

    […] คำสั่งเบื้องต้นสำหรับ Linux ที่ควรรู้ – คำสั่ง crontab เพื่อสั่งงานให้ server ทำงานต… – คำสั่ง date เพื่อตั้งวันเวลาของ […]